Home

Latest from Shane

Bloga 4

Meòrachain air Seasamh na Gàidhlig an Glaschu Fad dà bhliadhna tha mi air a bhith an sàs le comataidh-stiùridh a tha ag amas air cùrsaichean-bogaidh a stèidheachadh ann an Glaschu, a bhios a’ teagasg (nar beachd) na dh’fheumas a bhith againn gus beàrnan sa bhun-structar a lìonadh, agus ’s e sin ‘Gàidhlig Aig Baile’, marContinue reading “Bloga 4”

Get new content delivered directly to your inbox.